Đại biểu HDND

Ảnh

Họ và tên

Chức vụ


 
TRẦN NGỌC PHƯỢNG Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

LƯƠNG NGUYỄN NGỌC TRINH Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường
NGUYỄN TRUNG HIẾU

Đại biểu Hội đồng nhân dân

TRẦN THỊ NGỌC LAN

Đại biểu Hội đồng nhân dân


TRẦN THỊ KIM THANH

Đại biểu Hội đồng nhân dân

NGUYỄN KIÊN TRUNG

Đại biểu Hội đồng nhân dân

TRƯƠNG ĐÌNH THÀNH

Đại biểu Hội đồng nhân dân

NGUYỄN ĐỨC THỌ

Đại biểu Hội đồng nhân dân

LÊ HỒNG TUẾ

Đại biểu Hội đồng nhân dân

TRẦN ĐĂNG MỊCH

Đại biểu Hội đồng nhân dân

LÊ THỊ MỸ THANH

Đại biểu Hội đồng nhân dân

PHẠM MAI DUY THÔNG

Đại biểu Hội đồng nhân dân

PHẠM CÔNG VINH

Đại biểu Hội đồng nhân dân

KHÂU VĂN SĨ

Đại biểu Hội đồng nhân dân


NHÂM SỸ THẮNG

Đại biểu Hội đồng nhân dân

LÊ THỊ THANH TRANG

Đại biểu Hội đồng nhân dân

NGUYỄN THỊ ANH KIM

Đại biểu Hội đồng nhân dân

NGUYỄN HỮU NAM

Đại biểu Hội đồng nhân dân

TRẦN ĐỨC NINH

Đại biểu Hội đồng nhân dân

DƯƠNG MINH HIẾU - THÍCH QUẢNG HẠNH

Đại biểu Hội đồng nhân dân


PHẠM THỊ KIM LOAN

Đại biểu Hội đồng nhân dân

TRƯƠNG THỊ HỒNG PHƯƠNG

Đại biểu Hội đồng nhân dân

NGUYỄN VĂN HIỀN

Đại biểu Hội đồng nhân dân

LÊ ĐỨC HƯỚNG

Đại biểu Hội đồng nhân dân

ĐỖ NGỌC LÃM

Đại biểu Hội đồng nhân dân

TRẦN THỤY TRÚC SƠN

Đại biểu Hội đồng nhân dân


 
NGUYỄN VĂN THỨC

Đại biểu Hội đồng nhân dân

NGUYỄN VĂN DANH

Đại biểu Hội đồng nhân dân

BÙI THANH LIÊM

Đại biểu Hội đồng nhân dân

NGUYỄN THỊ NAM

Đại biểu Hội đồng nhân dân

DƯƠNG HỒNG THANH

Đại biểu Hội đồng nhân dân

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top