Hưởng dẫn đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo lưu trú, khai báo tạm vắng trên cổng dịch vụ công trực tuyến

1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

2. ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ

3. KHAI BÁO TẠM VẮNG

4. THÔNG BÁO LƯU TRÚ

5. HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN VÀ TÌM KIẾM DỊCH VỤ CÔNG LĨNH VỰC CẤP CCCD

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top