Thông báo khu vực bỏ phiếu và Tổ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóaX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban nhân dân Phường 5, quận Gò Vấp thông báo về Khu vực bỏ phiếu và Tổ Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố khóaX, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

 • Khu vực bỏ phiếu 036

Khu phố 1 (Tổ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: 394 Nguyễn Thái Sơn

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 1, địa chỉ 322/18 NguyễnThái Sơn

 • Khu vực bỏ phiếu 037

Khu phố 2 - Tổ: 11, 12, 13, 14, 15, Viện Y Học Dự Phòng Quân đội Phía Nam

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: 168 bis Phan Văn Trị

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 2, 140 Dương Quảng Hàm

 • Khu vực bỏ phiếu 038

Khu phố 3 (Tổ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: 108/2 Huỳnh Khương An,

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 3, 108/2 Huỳnh Khương An

 • Khu vực bỏ phiếu 039

Khu phố 4 ( Tổ 24, 25, 26, 27, 28, 29)Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: 108/4 Huỳnh Khương An,Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 4, 108/4 Huỳnh Khương An

 • Khu vực bỏ phiếu 040

Khu phố 5 ( Tổ 30, 31, 32, 33, 34, 35)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: 60/19 Huỳnh Khương An

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Chốt bảo vệ khu phố 5, Cạnh địa chỉ 120/16 Lương Ngọc Quyến

 • Khu vực bỏ phiếu 041

Khu phố 6 ( Tổ 36, 37, 37A, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 43, 43A)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: 465/23 Phan Văn Trị

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 6, 465/23 Phan Văn Trị

 • Khu vực bỏ phiếu 042

Khu phố 7 ( Tổ 44, 45, 45A, 46, 46A, 46B, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, 52)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: 416/15/119 Dương Quảng Hàm

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Trụ sở BVDP khu phố 7, 416/4 Dương Quảng Hàm

 • Khu vực bỏ phiếu 043

Khu phố 8 (Tổ 53, 54, 55, 56, 57)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: 310/31 Dương Quảng Hàm

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 8, Cạnh nhà 129 Trần Bá Giao

 • Khu vực bỏ phiếu 044

Khu phố 8 ( Tổ 57A, 58, 59, 60, 61)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: Cạnh địa chỉ 129 Trần Bá Giao

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 8, Cạnh địa chỉ 129 TrầnBá Giao

 • Khu vực bỏ phiếu 045

Khu phố 9 (Tổ 62, 63, 64, 65, 65A, 66, 67)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: Cạnh địa chỉ 129 Trần Bá Giao

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 9, Cạnh địa chỉ 121 Trần Bá Giao

 • Khu vực bỏ phiếu 046

Khu phố 10 ( Tổ 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: Cạnh địa chỉ 46/3/2 Trần Bá Giao

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 10, Cạnh địa chỉ 46/3/2 Trần Bá Giao

 • Khu vực bỏ phiếu 047

Khu phố 11 ( Tổ 75, 76, 76A, 77, 78, 79)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: 116 Dương Quảng Hàm, Phường 5

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 11, Cạnh địa chỉ 116 Dương Quảng Hàm

 • Khu vực bỏ phiếu 048

Khu phố 12 ( Tổ 80, 80A, 81, 81A, 82, 83)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: 566/43/19A Nguyễn Thái Sơn

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 12, 566/43/19A Nguyễn Thái Sơn.

 • Khu vực bỏ phiếu 049

Khu phố 12 ( Tổ 84, 84A, 85, 85A, 86, 86A)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: 566/94/30 Nguyễn Thái Sơn Tổ 86

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 12, 566/43/19A Nguyễn Thái Sơn

 • Khu vực bỏ phiếu 050

Khu phố 13 ( Tổ 87, 88, 89, 90, 91)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: Cạnh địa chỉ 80/26 Dương Quảng Hàm,

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 13, Cạnh địa chỉ 80/26 Dương Quảng Hàm

 • Khu vực bỏ phiếu 051

Khu phố 14 (Tổ 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)

Địa điểm Khu vực bỏ phiếu: Đối diện 80 Dương Quảng Hàm

Địa điểm niêm yết danh sách cử tri: Nhà sinh hoạt khu phố 14, Đối diện 80 Dương Quảng Hàm

Ủy ban nhân dân Phường 5, quận Gò Vấp thông báo đến toàn thể cử tri và nhân dân trên địa bàn phường. Các Tổ bầu cử và khu phố, Tổ dân phố đã bố trí người trực để ghi nhận thông tin phản hồi liên quan của cử tri và gửi về Ủy ban nhân dân phường kịp điều chỉnh đúng quy định.

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top