Thông báo về việc lấy ý kiến cử tri đối với sắp xếp khu phố trên địa bàn phường 5

Căn cứ Quyết định số 2715/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về ban hành Kế hoạch sắp xếp khu phố trên địa bàn quận Gò Vấp theo quy định của Trung ương, Thành phố.

Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Phường 5 về ban hành Kế hoạch sắp xếp khu phố địa bàn Phường 5 theo quy định của Trung ương, Thành phố.

Đề nghị cử tri đại diện hộ gia đình cho ý kiến về việc sắp xếp 14 Khu phố gồm 14.912 hộ gia đình 54.375 nhân khẩu thành 26 Khu phố theo Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường 5 thuộc quận Gò Vấp.

 

Bản vẽ ranh khu phố trước khi sắp xếp (14 Khu phố)

Bản vẽ ranh khu phố sau khi sắp xếp (26 Khu phố)

Đề án sắp xếp khu phố trên địa bàn Phường 5 thuộc quận Gò Vấp: Xem tại đây

Bản vẽ ranh khu phố trước khi sắp xếp (14 Khu phố): Xem tại đây

Bản vẽ ranh khu phố sau khi sắp xếp (26 Khu phố): Xem tại đây

Bảng vẽ ranh từng khu phố mới: Xem tại đây

TIN CÙNG DANH MỤC

return to top